Dz.U.UE.C.2019.44.82/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 20 listopada 2018 r. - Evropaïki Dynamiki / Komisja
(Sprawa T-730/17) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/112)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 13 z 15.1.2018.