Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.122.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

Sprawa T-73/1 9: Skarga wniesiona w dniu 7 l utego 2019 r. - Bergslagernas Järnvaru/EUIPO - Scheppa ch Fabrikation v on Holzbearbeitungsmaschinen (Narzędzia do rąbania drewna)
(Sprawa T-73/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 122/28)

(Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (Saltsjö-Boo, Szwecja) (przedstawiciele: adwokaci S. Kirschstein-Freund, V. Dalichau i B. Breitinger)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH (Ichenhausen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy 1289 243-0001

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie R 1455/2018-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- posiłkowo, zmianę zaskarżonej decyzji i orzeczenie, że odwołanie jest uzasadnione;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania odwoławczego i postępowania przed Sądem.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002;
- Naruszenie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.