Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.30/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 3 maja 2017 r. - De Nicola/EBI
(Sprawa T-73/16P) 1

(Odwołanie - Służba publiczna - Personel EBI - Mobbing - Odpowiedzialność pozaumowna - Naruszenia prawa - Odwołanie oczywiście bezzasadne)

Język postępowania: włoski

(2017/C 213/40)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat G. Ferabecoli)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: początkowo G. Nuvoli i T. Gilliams, następnie G. Nuvoli i G. Faedo, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu częściowe uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 grudnia 2015 r., De Nicola/EBI (F-37/12, EU:F:2015:162).

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Carlo De Nicola pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w niniejszej instancji.
1 Dz.U. C 118 z 4.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.