Dz.U.UE.C.2019.44.80

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2018 r. - El Corte Inglés / EUIPO - Lloyd Shoes (LLOYD)
(Sprawa T-729/18)

Język skargi: hiszpański

(2019/C 44/107)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J.L. Rivas Zurdo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Lloyd Shoes GmbH (Sulingen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy LLOYD - zgłoszenie nr 10 367 721

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie R 2385/2017-1 i R 2431/2017-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim poprzez oddalenie części odwołania wnoszącej sprzeciw potwierdzono w niej częściowo decyzję Wydziału Sprzeciwów wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu B 1 959 470, dopuszczając do rejestracji (graficzny) unijny znak towarowy nr 10 367 721 LLOYD dla "usług handlu hurtowego i detalicznego, również przez Internet i telezakupy, w zakresie towarów takich jak odzież, obuwie, kapelusze i inne nakrycia głowy".
- obciążenie kosztami strony lub stron przeciwnych, które sprzeciwią się żądaniom niniejszej skargi.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.