Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.4.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 października 2018 r. - PO i in./ESDZ
(Sprawa T-729/16) 1

(Służba publiczna - ESDZ - Wynagrodzenie - Urzędnicy zatrudnieni w delegaturze w Pekinie - Dodatki rodzinne - Dodatek edukacyjny na rok szkolny 2015/2016 - Artykuł 15 zdanie drugie załącznika X do regulaminu pracowniczego - Przekroczenie pułapu określonego w regulaminie pracowniczym dla państw trzecich - Decyzja o ustaleniu pułapu zwrotów wydatków na edukację w wyjątkowych przypadkach - OPW)

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/32)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: PO, PP, PQ et PR (przedstawiciele: początkowo N. de Montigny i J.N. Louis, następnie N. de Montigny, adwokaci)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i R. Spac, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów M. Troncosę Ferrera, F.M. Hislaire'a i S. Moyę Izquierdo)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE, zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji ESDZ w sprawie niezwracania skarżącym wydatków na edukację za rok szkolny 2015/2016 przekraczających kwotę odpowiadającą pułapowi określonemu w regulaminie pracowniczym dla państw trzecich (sześciokrotność podstawowego pułapu) powiększoną o 10 000 EUR (łącznie 27 788,40 EUR).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) PO, PP, PQ i PR zostają obciążeni, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ).
1 Dz.U. C 475 z 19.12.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.