Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.54.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2018 r. - Brand IP Licensing / EUIPO - Facebook (lovebook)
(Sprawa T-728/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 54/44)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze) (przedstawiciel: J. MacKenzie, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Facebook, Inc. (Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca przed Sądem

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy lovebook - zgłoszenie nr 9 926 577

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie R 2279/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- uchylenie w całości decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 24 sierpnia 2017 r.;
- oddalenie sprzeciwu;
- rozstrzygnięcie o kosztach na rzecz strony skarżącej.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.