Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.45/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2015 r. - Blaž Jamnik i Blaž/Parlament
(Sprawa T-726/15)

Język postępowania: słoweński

(2016/C 098/60)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jožica Blaž Jamnik (Lublana, Słowenia) i Brina Blaž (Lublana) (przedstawiciel: adwokat D. Mihevc)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Skarżący wnoszą do Sądu o:

- stwierdzenie, że wybór oferenta w postępowaniu INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06 był niezgodny z prawem;
- stwierdzenie nieważności wyboru oferenta;
- wybranie skarżących jako najlepszego oferenta;
- tytułem ewentualnym, przyznanie skarżącym odszkodowania w wysokości 3 852 384,60 EUR, jeżeli nie zostaną wybrani jako najlepszy oferent w postępowaniu INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06;
- przyznanie skarżącym zwrotu kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnoszą dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 113 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 1

Zdaniem skarżących wybór najlepszego oferenta został dokonany z naruszeniem art. 113 wspomnianego rozporządzenia, ponieważ nie były przestrzegane określone wcześniej kryteria wskazane w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Zarzut drugi dotyczący niezgodnego z prawem przebiegu postępowania

W tym względzie skarżący wskazują, że projekty, dokumentacja graficzna i obliczenia statyczne, które załączyli do swojej oferty, nie były wcale przedmiotem badania, ponieważ nie zostały przekazane z biura w Lublanie do Luksemburga w celu podjęcia decyzji.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002l (Dz.U. L 298, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.