Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca2017 r. - Blaž Jamnik i Blaž/Parlament
(Sprawa T-726/15) 1

(Zamówienia publiczne na usługi - Zamówienie dotyczące budynków - Postępowanie przetargowe - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu - Pomieszczenia na Dom Unii Europejskiej w Lublanie - Odrzucenie oferty po zbadaniu lokalnego rynku - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Brak zbadania dokumentów załączonych do oferty - Naruszenie prawa - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: słoweński

(2017/C 239/56)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jožica Blaž Jamnik i Brina Blaž (Lublana, Słowenia) (przedstawiciel: adwokat D. Mihevc)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Naglič, P. López-Carceller i B. Simon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem głównym, wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 października 2015 r. o odrzuceniu, po zbadaniu lokalnego rynku, oferty złożonej przez skarżące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budynków INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06, dotyczącego przyszłego Domu Unii Europejskiej w Lublanie, oraz decyzji o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi, a także, tytułem ewentualnym, wniesione na podstawie art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody podnoszonej przez skarżące.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Jožica Blaž Jamnik i Brina Blaž zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 98 z 14.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.