Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.178.21/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 27 marca 2017 r. - Palos Caravina/CdT
(Sprawa T-725/16) 1

(Służba publiczna - Personel tymczasowy - Urzędnicy - Zatrudnienie - Przekazanie informacji dotyczących powołania osoby trzeciej - Artykuł 25 akapit trzeci regulaminu pracowniczego - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

(2017/C 178/29)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Maria José Palos Caravina (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i P. Singer)

Strona pozwana: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (przedstawiciele: M. Garnier i J. Rikkert, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności po pierwsze, decyzji odmownej CdT z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania skarżącej informacji dotyczących powołania osoby trzeciej a po drugie, decyzji CdT z dnia 5 lipca 2016 r. oddalającej zażalenie skarżącej na tę decyzję odmowną.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi.
2) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) pokrywa własne koszty jak również koszty poniesione przez Marię José Palos Caravinę.
1 Dz.U. C 462 z 12.12.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.