Dz.U.UE.C.2019.16.39/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - Cocchi i Falcione / Komisja
(Sprawa T-724/16 P) 1

Odwołanie - Służba publiczna - Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Obowiązek wspomagania ciążący na Unii - Utrata przez strony interesu prawnego w trakcie postepowania - Umorzenie postepowania w pierwszej instancji - Związek przyczynowy

Język postępowania: francuski

(2019/C 16/46)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) i Nicola Falcione (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r., Cocchi i Falcione/Komisja (F-134/11, EU:F:2016:194).

Sentencja

1) Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r., Cocchi i Falcione/ Komisja (F-134/11) uchyla się w zakresie, w jakim Sąd do spraw Służby Publicznej stwierdził w nim brak potrzeby orzekania w przedmiocie żądania odszkodowania przedstawionego przez Giorgia Cocchiego i Nicolę Falcione w pierwszej instancji.
2) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.
3) Żądania odszkodowawcze przedstawione przez Giorgia Cocchiego i Nicolę Falcione w ramach skargi w pierwszej instancji w sprawie o numerze F-134/11 zostają oddalone.
4) Każda ze stron porywa własne koszty postepowania odwoławczego oraz postępowania w pierwszej instancji w zakresie żądań odszkodowawczych.
1 Dz.U. C 441 z 28.11.2016.