Dz.U.UE.C.2019.54.28

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2018 r. - Repsol / EUIPO - Basic (BASIC)
(Sprawa T-722/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 54/42)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Repsol, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Devaureix i J. Erdozain López)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Basic AG Lebensmittelhandel (Monachium, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy BASIC w kolorach niebieskim, czerwonym, pomarańczowym i białym - unijny znak towarowy nr 5 648 159

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie R 178/2018-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- dopuszczenie skargi wraz z wszystkimi załączonymi do niej dokumentami.
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel i EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 72 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009;
- Naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009.