Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.21/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2017 r. - BASF/EUIPO - Evonik Industries (DINCH)
(Sprawa T-721/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy DINCH - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/29)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: BASF SE (Ludwigshafen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci A. Schulz i C. Onken)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: R. Pethke i M. Fischer, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Evonik Industries AG (Essen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Schabenberger)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 września 2015 r. (sprawa R 2080/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Evonik Industries a BASF.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) BASF SE zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 68 z 22.2.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.