Sprawa T-721/13: The Directv Group v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.339.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 2014 r.

Postanowienie Sądu z dnia 17 lipca 2014 r. - The Directv Group przeciwko OHIM - Bolloré (DIRECTV)
(Sprawa T-721/13) 1

(Wspólnotowy znak towarowy - Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia - Wycofanie wniosku - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

(2014/C 339/23)

(Dz.U.UE C z dnia 29 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: F. Valentin, avocat).

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM, interwenientem przed Sądem był również: Bolloré (Ergué Gabéric, Francja) (przedstawiciel: S. Legrand, avocat)

Przedmiot

Skarga złożona na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 października 2013 r. (sprawa R 1961/2912 2) w przedmiocie postępowania o unieważnienie między Bolloré i The Directv Group, Inc.

Sentencja

1)
Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.
2)
Strona skarżąca ponosi koszty postępowania, w tym koszty i wydatki strony pozwanej i interwenienta.
1 Dz.U. C 112 z 14.4.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.