Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.79/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2018 r. - Telemark plus / EUIPO (Telemarkfest)
(Sprawa T-719/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 44/106)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Telemark plus eV (Altusried, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Schenk)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy Telemarkfest - zgłoszenie nr 16 615 114

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 września 2018 r. w sprawie R 346/2018-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- zmiana zaskarżonej decyzji poprzez wykreślenie pkt 3 i następujące sformułowanie rozstrzygnięcia:

"

1. Zaskarżona decyzja zostaje częściowo uchylona w zakresie, w jakim zostało odrzucone zgłoszenie dla usług: "rozrywka; organizowanie podróży; działalność kulturalna; działalność sportowa; usługi w zakresie wyżywienia i zakwaterowania gości.
2. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dopuści zgłoszenie publikacji również dla tych usług";
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.