Dz.U.UE.C.2019.54.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2018 r. - B.D. / EUIPO - Philicon 97 (PHILIBON)
(Sprawa T-717/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 54/39)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: B.D. - Boyer Developpement (Moissac, Francja) (przedstawiciel: adwokat E. Junca)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Philicon 97 AD (Płowdiw, Bułgaria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca przed Sądem

Sporny znak towarowy Słowny unijny znak towarowy PHILIBON - unijny znak towarowy nr 9 690 041

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie R 375/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Unieważnień z dnia 21 grudnia 2017 r.;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Izba Odwoławcza zastosowała przepisy rozporządzenia (UE) 2017/1001, które nie obowiązywało w chwili złożenia do EUIPO wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Izba Odwoławcza nie dochowała kryteriów ustanowionych w art. 8 ust. 5 w związku z art. 53 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.