Dz.U.UE.C.2019.44.65/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 listopada 2018 r. - Chioreanu / ERCEA
(Sprawa T-717/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - ERCEA - Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" - Decyzja oddalająca wniosek o dokonanie przeglądu oceny wniosku o przeprowadzenie badań naukowych - Odwołanie w trybie administracyjnym do Komisji - Oddalenie odwołania wniesionego w trybie administracyjnym - Błędne wskazanie strony pozwanej - Wniosek o wydanie nakazu - Oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: rumuński

(2019/C 44/84)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nicolae Chioreanu (Oradea, Rumunia) (przedstawiciel: adwokat D.C. Rusu)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań naukowych (przedstawiciele: F. Sgritta i M.E. Chacón Mohedano, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności z jednej strony decyzji ERCEA z dnia 23 marca 2017 r. oddalającej wniosek o dokonanie przeglądu oceny wniosku o przeprowadzenie badań naukowych nr 741797-NIP, ERC-2016-ADG "New and Innovative Powertrain - NIP", z drugiej zaś - decyzji Komisji C(2017) 5190 final z dnia 27 lipca 2017 r. oddalającej odwołanie w trybie administracyjnym wniesione przez skarżącego na podstawie art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. 2003, L 11, s. 1 - wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 1, t. 4, s. 235), i po drugie, żądanie, aby Sąd nakazał ERCEA dokonanie rewizji oceny wspomnianego wniosku o przeprowadzenie badań naukowych.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Nicolae Chioreanu zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 13 z 15.1.2018.