Dz.U.UE.C.2019.44.78

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2018 r. - Esim Chemicals / EUIPO - Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals)
(Sprawa T-713/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 44/104)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Esim Chemicals GmbH (Linz, Austria) (przedstawiciele: adwokaci I. Rungg i I. Innerhofer)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (Rzym, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy ESIM Chemicals - zgłoszenie nr 14 465 331

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie R 1267/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- wznowienie postępowania odwoławczego i uwzględnienie argumentów przedstawionych w odwołaniu R 1267/2018-5;
- ewentualnie dopuszczenie wniosku z dnia 29 października 2018 r. o wznowienie postępowania celem wydania merytorycznej decyzji przez Piątą Izbę Odwoławczą;
- obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.