Dz.U.UE.C.2019.44.77

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2018 r. - Umweltinstitut München/Komisja.
(Sprawa T-712/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 44/103)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Umweltinstitut München eV (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. John)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o

- stwierdzenie nieważności odmownej pozwanej wydanej w dniu 2 października 2018 r. [C(2018) 6539 final]

Zarzuty i główne argumenty

W drodze niniejszej skargi wnosi się o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 2 października 2018 r., w drodze której skarżącemu odmówiono ostatecznie dostępu do dokumentów mających związek w pierwszym posiedzeniem Wspólnego Komitetu CETA, które odbyło się w dniach 26 i 27 marca 2018 r.

Skarga została oparta na jednym zarzucie.

Naruszenie art. 15 ust. 3 TFUE w zw. z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 , ponieważ pozwana zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001 nie była uprawniona do (częściowej) odmowy dostępu do wnioskowanych dokumentów.

1 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43).