Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.76/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2018 r. - ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
(Sprawa T-708/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 44/102)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Kondrat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca przed Sądem

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego FLIS Happy Moreno choco - zgłoszenie nr 15 030 786

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie R 2113/2017-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do EUIPO w celu ponownego rozpatrzenia;

albo

- zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie, że nie istnieją żadne względne podstawy do odmowy rejestracji EUTMA 015030786 "Flis Happy Moreno choco" dla wszystkich towarów i usług z klas 30 i 35, a znak towarowy powinien zostać zarejestrowany;
- obciążenie kosztami na korzyść strony skarżącej.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasady pewności prawa.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.