Dz.U.UE.C.2018.436.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 października 2018 r. - John Mills / EUIPO - Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)
(Sprawa T-7/17) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MINERAL MAGIC - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/53)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: John Mills Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: S. Malynicz, QC)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i D. Hanf, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Jerome Alexander Consulting Corp. (Surfside, Floryda, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: T. Bamford i C. Rani, solicitors)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Jerome Alexander Consulting a John Mills.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/2015 1).
2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez John Mills Ltd.
3) Jerome Alexander Consulting Corp. pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez John Mills.
1 Dz.U. C 63 z 27.2.2017.