Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.96.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2015 r. - BQ/Trybunał Obrachunkowy
(Sprawa T-7/14 P) 1

(Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Sprawozdanie z oceny - Mobbing - Oddalenie w części skargi o odszkodowanie w pierwszej instancji - Przeinaczenie okoliczności faktycznych - Obowiązek uzasadnienia przez Sąd do spraw Służby Publicznej - Proporcjonalność - Podział kosztów)

Język postępowania: francuski

(2015/C 096/23)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2015 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: BQ (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i M. de Abreu Caldas)

Druga strona postępowania: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo T. Kennedy, B. Schäfer i I. Ni Riagáin Düro, następnie B. Schäfer i I. Ni Riagáin Düro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sadu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 23 października 2013 r. BQ/Trybunał Obrachunkowy, F-39/12, RecFP, EU:F:2013:158.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) BQ pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Trybunał Obrachunkowy.
1 Dz.U. C 112 z 14.4.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.