Dz.U.UE.C.2019.44.76/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2018 r. - Apera Capital Master / EUIPO - Altera Capital (APERA CAPITAL)
(Sprawa T-699/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 44/101)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apera Capital Master Ltd. (St Peter Port, Guernsey) (przedstawiciele: adwokaci C. Schröder i A. von Alten)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Altera Capital (Luksemburg, Luksemburg)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego "APERA CAPITAL" - zgłoszenie nr 15 640 436

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 września 2018 r. w sprawie R 1091/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- przekazanie sprawy EUIPO do ponownego rozpatrzenia;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 104 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie przysługującego skarżącej prawa do dobrej administracji i rzetelnego procesu.