Sprawa T-697/21: Postanowienie Sądu z dnia 28 września 2022 r. - FC v. AUEA

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.463.47

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

Postanowienie Sądu z dnia 28 września 2022 r. - FC/AUEA
(Sprawa T-697/21) 1

[Służba publiczna - Personel tymczasowy - Postępowanie dyscyplinarne - Oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania dyscyplinarnego w oczekiwaniu na wydanie przez Sąd orzeczeń w sprawach powiązanych - Wydanie orzeczeń Sądu w sprawach powiązanych w trakcie postępowania - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: grecki

(2022/C 463/68)

(Dz.U.UE C z dnia 5 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: FC (przedstawiciele: adwokaci V. Christianos, G. Kelepouri i A. Skoulikis)

Strona pozwana: Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (przedstawiciele: P. Eyckmans i M. Stamatopoulou, działające w charakterze pełnomocników, które wspierali adwokaci T. Bontinck, A. Guillerme i L. Burguin)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 270 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) z dnia 25 lipca 2021 r., na mocy której oddalono jej zażalenie na decyzje AUEA z dni 24 lutego i 14 marca 2021 r., na mocy których prezes komisji dyscyplinarnej AUEA oddalił jej wniosek o zawieszenie wszczętego wobec niej postępowania dyscyplinarnego.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie.

2) FC pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu.

1 Dz.U. C 2 z 3.1.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.