Dz.U.UE.C.2019.35.30/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2018 r. - C.R.D.O.P "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel" / EUIPO - Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel)
(Sprawa T-696/18)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 35/36)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel" (Teruel, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat F. Pérez Álvarez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Airesano Foods, SL (La Puebla de Valverde, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel - zgłoszenie nr 15 240 005

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie R 88/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO i pozostałych stron kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012;
- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.