Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.52.44/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 grudnia 2013 r. - ENAC przeciwko Komisji i TEN-T EA

(Sprawa T-695/13)

(2014/C 52/83)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 22 lutego 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: P. Garofoli, avvovato i G. Palmieri, pełnomocnik)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA), Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności pisma Komisji Europejskiej z dnia 23 października 2013 r. oznaczonego Ares (203) 3321778, mającego za przedmiot "Studium dotyczące rozwoju intermodalnego lotniska Bergamo Orio al Serio", w którym Komisja powiadomiła o wszczęciu postępowania w sprawie odzyskania części subwencji przyznanej na realizację tego studium i o wysłaniu noty obciążeniowej na kwotę 158.517,54 EUR;
stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 marca 2013 r. wydanej przez Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA), na którą powołuje się pismo z dnia 23 października 2013 r., mającej za przedmiot "Zamknięcie projektu 2009-IT-91407-S - Studium dotyczące rozwoju intermodalnego lotniska Bergamo Orio al Serio - Decyzja Komisji C(2010)4456", w zakresie, w jakim uznaje ona za niekwalifikowalne, a w konsekwencji niepodlegające subwencjonowaniu, koszty dotyczące działań 1, 2.1, 4, 5, 6 i 7, które zostały już wykonane, i żąda zwrotu kwoty 158.517,54 EUR.

Zarzuty i główne argumenty

Decyzje, których dotyczy niniejsza sprawa, zostały zaskarżone w sprawach T-270/13 i T-692/13 SCABO przeciwko Komisji i TEN-T EA.

Zarzuty i główne argumenty są takie same jak te, które zostały podniesione w tamtych sprawach.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.