Dz.U.UE.C.2019.35.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2018 r. - DEI / Komisja
(Sprawa T-694/18)

Język postępowania: grecki

(2019/C 35/35)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci E. Bourtzalas, A. Iliadou i C. Synodinos)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej C(2018)4947 final z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie SA.50152 w zakresie, w jakim instytucja ta postanowiła nie podnosić zastrzeżeń wobec systemu pomocy dla Metavatiko Michanismo Apozimiosis Evelixia (przejściowego mechanizmu wynagradzania elastyczności ("nowego MMAE") zgłoszonego przez Grecję, opierając się na wniosku, że system ten jest zgodny z rynkiem wewnętrznym w świetle art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, i
- obciążenie Komisji Europejskiej kosztami poniesionymi przez DEI.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zgodnie z zarzutem pierwszym zaskarżony akt jest obarczony oczywistym błędem w ocenie okoliczności prawnych i faktycznych oraz naruszeniem istotnego wymogu proceduralnego przy dokonywaniu wykładni i zastosowaniu art. 108 ust. 2 TFUE, jako że Komisja nie wszczęła formalnego postępowania wyjaśniającego.
2. Zgodnie z zarzutem drugim zaskarżony akt jest obarczony oczywistym błędem w ocenie okoliczności prawnych i faktycznych, jeśli chodzi o wniosek, zgodnie z którym nowy Metavatiko Michanismo Apozimiosis Evelixia spełnia kryteria wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 do celów oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, a w szczególności kryteria konieczności, proporcjonalności, odpowiedniości, efektu zachęty i zapobiegania niepożądanym negatywnym skutkom dla konkurencji.