Sprawa T-693/14: Hamr - Sport v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-693/14: Hamr - Sport v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.232.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. - Hamr - Sport/Komisja
(Sprawa T-693/14) 1

[Pomoc państwa - Obiekty sportowe dostarczane przez organizacje non-profit - Dotacje na obsługę i inwestycję mające umożliwić budowę, obsługę, utrzymanie, odbudowę lub rozbudowę niekomercyjnych obiektów sportowych - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE - Skarga o stwierdzenie nieważności - Indywidualne oddziaływanie - Pojęcie zainteresowanej strony - Dopuszczalność - Brak zakłócenia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem - Brak wątpliwości uzasadniających wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego]

Język postępowania: czeski

(2016/C 232/16)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hamr - Sport a.s. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: T. Capoušek, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil i T. Müller, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE obejmujące stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2014) 3602 final, z dnia 11 czerwca 2014 r., dotyczącej pomocy państwa SA.33575 (2013/NN) - Republiki Czeskiej na rzecz niekomercyjnych obiektów sportowych przyznanej przez publiczne instytucje centralnego szczebla.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Hamr - Sport a.s. zostaje obciążona kosztami postępowania, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Republikę Czeską.
3)
Republika Czeska pokrywa koszty własne.
1 Dz.U. C 7 z 12.1.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.