Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.25.60

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2018 r. - Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
(Sprawa T-689/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 25/78)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Executive Selling (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci V. Bouchara i A. Maier)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską oznaczenia słownego EXECUTIVE SELLING - zgłoszenie nr 1 343 783

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie R 313/2018-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Rozpatrywany w całości zgłoszony znak towarowy nie jest opisowy w odniesieniu do jednej z cech oznaczonych usług. Przeprowadzona przez EUIPO analiza jest niezgodna z mającymi zastosowanie przepisami i orzecznictwem, a zgłoszone oznaczenie jest w pełni odróżniające i może zatem spełniać zasadniczą funkcję znaku towarowego.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.