Dz.U.UE.C.2019.44.24/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Janssen-Cases / Komisja
(Sprawa T-688/16) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o naborze - Główny mediator Komisji - Właściwy organ powołujący - Delegowanie kompetencji - Postępowanie - Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego - Odpowiedzialność

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/30)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mercedes Janssen-Cases (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny, następnie adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo C. Berardis Kayser i G. Berscheid, następnie G. Berscheid i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania W jako głównego mediatora Komisji i noty z dnia 16 czerwca 2016 r., za pośrednictwem której Komisja poinformowała skarżącą o wyniku postępowania w sprawie naboru, a po drugie, naprawienia szkody, jaką miała ponieść skarżąca.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania W jako głównego mediatora Komisji i noty z dnia 16 czerwca 2016 r., za pośrednictwem której Komisja poinformowała Mercedes Janssen-Cases o wyniku postępowania w sprawie naboru na to stanowisko.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.
1 Dz.U. C 410 z 7.11.2016.