Sprawa T-684/22: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2022 r. - Norwood/Komisja - OpenLEX

Nowość Sprawa T-684/22: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2022 r. - Norwood/Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.24.49/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2022 r. - Norwood/Komisja
(Sprawa T-684/22)

Język postępowania: portugalski

(2023/C 24/65)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Norwood - Trading e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugalia) (przedstawiciele: S. Gemas Donário i S. Soares, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2020) 8550 final z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie systemu pomocy SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) wdrożonego przez Portugalię na rzecz Zona Franca de Madeira (ZFM)- Schemat III;

- obciążenie Komisji kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podnosi pięć zarzutów na poparcie skargi, które co do zasady są identyczne jak zarzuty podniesione w ramach sprawy T-553/22, Thorn Investments/Komisja, lub są do nich podobne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.