Dz.U.UE.C.2019.35.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2018 r. - ZV / Komisja
(Sprawa T-684/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 35/30)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZV (przedstawiciel: adwokat N.J. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji doręczonych pismem z dnia 12 lutego 2018 r. o odrzuceniu kandydatury skarżącej na stanowisko zastępcy mediatora i o obsadzeniu tego stanowiska w drodze powołania innego kandydata;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy, nadużycia władzy i nadużycia proceduralnego. W tym względzie skarżąca podnosi, że ogłoszenie o naborze COM/2017/1739 nie dawało gwarancji, że wyłoniony kandydat rzeczywiście będzie miał wykształcenie i doświadczenie niezbędne do sprawowania podlegającego obsadzeniu stanowiska. Ponadto skarżąca podnosi, że wyłoniony kandydat nie miał wszystkich wymaganych kwalifikacji, a w szczególności doświadczenia w mediacji i szerokiej wiedzy prawniczej w zakresie regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.
2. Zarzut drugi, naruszenia decyzji C(2002) 601 z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wzmocnionej służby mediacyjnej, ze względu na to, że art. 6 ust. 3 stanowi, iż przewodniczący Komisji powołuje zastępców mediatora na wniosek mediatora, lecz nie przewiduje ani wstępnej selekcji, ani sporządzenia listy wyłonionych kandydatów. W niniejszym przypadku zaś komitet konsultacyjny ds. powoływania zorganizował wstępną selekcję i przedłożył mediatorowi wyłonione przez siebie trzy kandydatury. Zdaniem skarżącej wynika z tego, że mediator nie zbadał wszystkich kandydatur, a więc zaproponował przewodniczącemu Komisji powołanie wyłonionego kandydata z naruszeniem wskazanego przepisu.
3. Zarzut trzeci, naruszenia obowiązku uzasadnienia, którym dotknięte są zaskarżone decyzje.
4. Zarzut czwarty, naruszenia ogłoszenia o naborze COM/2017/1739 i oczywistego błędu w ocenie. W tym względzie skarżąca podnosi, że w odróżnieniu od niej wyłoniony kandydat nie spełnia warunków wymaganych w ogłoszeniu o naborze do objęcia spornego stanowiska, a w szczególności dobrej znajomości regulaminu pracowniczego urzędników i przepisów mających zastosowanie do urzędników i innych pracowników oraz doświadczenia w rozwiązywaniu sporów.