Sprawa T-684/13: Copernicus-Trademarks v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.389.42/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. - Copernicus-Trademarks/OHIM - Bolloré (BLUECO)
(Sprawa T-684/13) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BLUECO - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy BLUECAR - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Żądanie zmiany decyzji przedstawione przez interwenienta - Artykuł 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 389/44)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci L. Pechan i S. Körber)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Francja) (przedstawiciele: adwokaci, początkowo B. Fontaine, następnie O. Legrand)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 października 2013 r. (sprawa R 2029/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Bolloré SA a Copernicus-Trademarks Ltd.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Przedstawione przez Bolloré SA żądanie mające na celu zmianę zaskarżonej decyzji zostaje odrzucone.
3)
Copernicus-Trademarks Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 52 z 22.2.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.