Dz.U.UE.C.2019.25.56

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2018 r. - Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
(Sprawa T-683/18)

Język postępowania: włoski

(2019/C 25/73)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Santa Conte (Neapol, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci C. Demichelis, E. Ortaglio i G. Iorio Fiorelli)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CANNABIS STORE AMSTERDAM w kolorach: czarnym, oliwkowym, jasnozielonym i białym - zgłoszenie nr 16 176 968

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2181/2017-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami niniejszego postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed ekspertem i Drugą Izbą Odwoławczą EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 71 ust. 1 w związku z art. 95 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Brak oceny okoliczności istotnych dla rejestracji spornego znaku towarowego;
- Brak bezstronności i staranności przy ocenie znaczenia spornego znaku towarowego oraz względnego postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców;
- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. f) w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 1001;
- Nieprawidłowa identyfikacja właściwego kręgu odbiorców i postrzegania spornego znaku towarowego;
- Brak sprzeczności z porządkiem publicznym.