Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.55/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2018 r. - Twitter / EUIPO - Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)
(Sprawa T-682/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 25/72)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Twitter, Inc. (San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: I. Fowler, solicitor, i J. Schmitt, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego "PERISCOPE" - zgłoszenie nr 13 837 794

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 września 2018 r. w sprawie R 2315/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim stwierdzono w niej, że a) wcześniejszy francuski znak towarowy nr 3 366 460 był rzeczywiście używany dla "oprogramowania i programów komputerowych" z klasy 9 i że b) istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi dla towarów i usług z klas 9, 41, 42 i 45;
- obciążenie EUIPO i drugiej strony postępowania przed izbą odwoławczą w razie wstąpienia przez nią do postępowania w charakterze interwenienta kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.