Dz.U.UE.C.2019.44.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Khadi and Village Industries Commission / EUIPO - BNP Best Natural Products (Khadi)
(Sprawa T-681/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Khadi - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Znak towarowy mogący zwieść odbiorców - Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia 2017/1001] - Znak towarowy zawierający odznaki, godła lub herby - Artykuł 7 ust. 1 lit i) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. i) rozporządzenia 2017/1001] - Brak złej wiary - Artykuł 52 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/48)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, Indie) (przedstawiciele: J. Guise, N. Rose i V. Ellis, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo M. Rajh i D. Walicka, następnie M. Rajh i H. O'Neill, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: BNP Best Natural Products GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Kloth i R. Briske)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 czerwca 2017 r. (sprawa R 2083/2016-5) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Khadi and Village Industries Commission a BNP Best Natural Products.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Khadi and Village Industries Commission zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 402 z 27.11.2017.