Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.21/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. - Environmental Manufacturing/EUIPO - Société Elmar Wolf (Przedstawienie głowy wilka)
(Sprawa T-681/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego głowę wilka - Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Outils WOLF - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 195/28)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: S. Malynicz, QC)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Société Elmar Wolf (Wissembourg, Francja) (przedstawiciel: adwokat N. Boespflug)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 września 2015 r. (sprawa R 1252/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Société Elmar Wolf a Environmental Manufacturing.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Environmental Manufacturing LLP zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 38 z 1.2.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.