Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2017 r. - Les Éclaires/EUIPO - L'éclaireur International (L'ECLAIREUR)
(Sprawa T-680/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy L'ECLAIREUR - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 15 ust. 1, art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Zasada 22 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 - Podnoszona rozbieżność w stosunku do części C, sekcji 6 wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez EUIPO

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/29)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Les Éclaires GmbH (Norymberga, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Bund)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gája, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: L'éclaireur International (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat M. Decker)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 września 2015 r. (sprawa R 2266/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Les Éclaires a L'éclaireur International.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Les Éclaires GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym niezbędnymi kosztami poniesionymi przez L'éclaireur International w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 38 z 1.2.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.