Sprawa T-679/22: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2022 r. - Shaman Spirits/EUIPO - Global Drinks Finland (LAPLANDIA Land of... - OpenLEX

Sprawa T-679/22: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2022 r. - Shaman Spirits/EUIPO - Global Drinks Finland (LAPLANDIA Land of purity i in.)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.15.45/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2022 r. - Shaman Spirits/EUIPO - Global Drinks Finland (LAPLANDIA Land of purity i in.)
(Sprawa T-679/22)

Język skargi: angielski

(2023/C 15/59)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Oy Shaman Spirits Ltd (Tyrnava, Finlandia) (przedstawiciel: adwokat R. Almaraz Palmero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Global Drinks Finland Oy (Helsinki, Finlandia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzne unijne znaki towarowe "LAPLANDIA Land of purity" i in. - unijne znaki towarowe nr 6 491 914, nr 7 087 281 i nr 14 786 883

Postępowanie przed EUIPO: Procedura dokonywania wpisu licencji do rejestru

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie R 909/2021-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania przed Sądem w tym kosztami związanymi z postepowaniem przed Pierwszą Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 25, 26 i 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 103 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.