Dz.U.UE.C.2019.25.53/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2018 r. - Showroom/EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
(Sprawa T-679/18)

Język skargi: polski

(2019/C 25/69)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Showroom sp. z o.o. (Warszawa, Polska) (przedstawiciel): M. Janicka - Kapłon, radca prawny)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: E-Gab NV (Ternat, Belgia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający spornego znaku towarowego: Strona skarżąca przed Sądem/ Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy SHOWROOM - zgłoszenie nr 11 110 376

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 września 2018 r. w sprawie R 1834/2017-2

Żądania

Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO oraz E-GAB (jeżeli przystąpi do postępowania) kosztami postępowania, w tym także kosztami poniesionymi przez Skarżącego w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem ds. Sprzeciwów Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001.