Dz.U.UE.C.2019.25.52

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2018 r. - Trifolio-M i in. / EFSA
(Sprawa T-675/18)

Język postępowania: angileski

(2019/C 25/67)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Trifolio-M GmbH (Lahnau, Niemcy), Oxon Italia SpA (Mediolan, Włochy) oraz Mitsui AgriScience International (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci C. Mereu i S. Englebert)

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji EFSA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wniosków strony skarżącej o zachowanie poufności wniosków z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej azadirachtiny;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 1 .
- strona skarżąca twierdzi, że strona pozwana dokonała błędnej interpretacji zakresu pojęcia - wymagających poufności informacji zawierających tajemnice przemysłową i handlową oraz z powodu błędnej oceny wniosków strony skarżącej o zachowanie poufności, błędnie zastosowała art. 63 rozporządzenia 1107/2009.
2. Zarzut drugi dotyczy naruszenia podstawowych zasad prawa EU, ponieważ strona pozwana nie uzasadniła swej decyzji, nie zastosowała się do wymogu jednolitego stosowania prawa EU i nie przestrzegała zasady proporcjonalności.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. 2009 L 309, s. 1).