Sprawa T-674/22: Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Dr. Neumann & Kindler v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Laboratory Corporation of America Holdings

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3608

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Dr. Neumann & Kindler/EUIPO - Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
(Sprawa T-674/22) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego LabCorp - Krajowe znaki towarowe i międzynarodowa rejestracja wcześniejszego słownego znaku towarowego labcore - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] - Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001])

(C/2024/3608)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG (Bochum, Niemcy) (przedstawiciele: T. Pfeifer i N. Gottschalk, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Gája, R. Raponi i V. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Laboratory Corporation of America Holdings (Burlington, Karolina Północna, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: R. Kunze, adwokat)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 25 sierpnia 2022 r. (sprawa R 1998/2020-2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 7 z 9.1.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.