Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. - TV2/Danmark/Komisja
(Sprawa T-674/11) 1

(Pomoc państwa - Publiczna usługa nadawcza - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Wdrożona przez władze duńskie pomoc dla duńskiego nadawcy publicznego TV2/ Danmark - Finansowanie publiczne przyznane w celu zrekompensowania kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań z zakresu usług publicznych - Pojęcie pomocy - Wyrok Altmark)

Język postępowania: duński

(2015/C 389/25)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: TV2/Danmark A/S (Odense, Dania) (przedstawiciel: adwokat O. Koktvedgaard)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky, C. Støvlbæk i U. Nielsen, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Królestwo Danii (przedstawiciele: początkowo C. Vang i V. Pasternak Jørgensen, pełnomocnicy, następnie V. Pasternak Jørgensen, wspierana przez adwokata K. Lundgaard Hansen oraz w końcu C. Thorning, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów K. Lundgaard Hansena i R. Holdgaarda)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci S. Kalsmose-Hjelmborg i M. Honoré)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności w części decyzji Komisji 2011/839/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie środków podjętych przez Danię (C 2/03) na rzecz TV2/Danmark (Dz.U. L 340, s. 1)

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2011/839/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie środków podjętych przez Danię (C 2/03) na rzecz TV2/Danmark w zakresie, w jakim Komisja uznała w niej, że przekazane TV2 za pośrednictwem Funduszu TV2 wpływy z reklam za lata 1995 i 1996 stanowią pomoc państwa.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) TV2/Danmark A/S pokrywa własne koszty oraz trzy czwarte kosztów Komisji Europejskiej.
4) Komisja pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.
5) Królestwo Danii oraz Viasat Broadcasting UK Ltd pokrywają odpowiednio własne koszty.
1 Dz.U. C 80 z 17.3.2012.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.