Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.239.44/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 7czerwca 2017 r. - Guardian Europe/Unia Europejska
(Sprawa T-673/15) 1

Odpowiedzialność pozaumowna - Reprezentowanie Unii - Przedawnienie roszczeń - Unicestwienie skutków prawnych prawomocnej decyzji - Precyzyjność skargi - Dopuszczalność - Artykuł 47 karty praw podstawowych - Rozsądny termin na wydanie orzeczenia w sprawie - Równe traktowanie - Szkoda majątkowa - Poniesione straty - Utracone korzyści - Szkoda niemajątkowa - Związek przyczynowy

Język postępowania: angielski

(2017/C 239/55)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokat F. Louis i C. O'Daly, solicitor)

Strona pozwana: Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską (przedstawiciele: N. Khan, A. Dawes i P. Van Nuffel, pełnomocnicy) oraz przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. Inghelram i K. Sawyer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesione na podstawie art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody jaką skarżąca miała ponieść, po pierwsze, ze względu na czas trwania postępowania przed Sądem w sprawie, w której wyrok zapadł w dniu 27 września a 2012 r., Guardian Industries i Guardian Europe/Komisja (T-82/08, EU:T:2012:494), a po drugie, z powodu naruszenia zasady równego traktowania w decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. C(2007) 5791 wersja ostateczna dotyczącej postępowania na podstawie art. [101 TFUE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39165 - Szkło płaskie) oraz w wyroku 27 września 2012 r., Guardian Industries i Guardian Europe/Komisja (T-82/08, EU:T:2012:494)

Sentencja

1) Unia Europejska, reprezentowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania w wysokości 654 523,43 EUR na rzecz spółki Guardian Europe Sàrl z tytułu szkody majątkowej poniesionej przez tę spółkę w wyniku naruszenia rozsądnego terminu na wydanie orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 27 września 2012 r., Guardian Industries i Guardian Europe/Komisja (T-82/08, EU:T:2012:494). Odszkodowanie to zostanie zrewaloryzowane poprzez doliczenie odsetek wyrównawczych liczonych od dnia 27 lipca 2010 r. do dnia ogłoszenia niniejszego wyroku, według stopy rocznej inflacji ustalonej przez Eurostat (urząd statystyczny Unii Europejskiej) dla państwa członkowskiego, w którym spółka ta ma swoją siedzibę.
2) Kwota odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zostanie powiększona o odsetki za zwłokę, liczone od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku do dnia całkowitej zapłaty, według stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny (EBC) do jego głównych operacji refinansowania, powiększonej o dwa punkty procentowe.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) Guardian Europe pokryje koszty poniesione przez Unię - reprezentowaną przez Komisję Europejską.
5) Guardian Europe z jednej strony i Unia - reprezentowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z drugiej strony pokryją każda własne koszty.
1 Dz.U. C 59 z 15.2.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.