Dz.U.UE.C.2018.436.48/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 23 października 2018 r. - Mamas and Papas / EUIPO - Wall Budden (Osłona na łóżeczko)
(Sprawa T-672/17) 1

Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający osłonę na łóżeczko - Badanie przez izbę odwoławczą z urzędu okoliczności stanowiących ujawnienie - Zasada ciągłości funkcjonalnej - Dowody niewystarczające do ustalenia ujawnienia

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/68)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mamas and Papas Ltd (Huddersfield, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: J. Reid, barrister, I B. Whitehead, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: V. Ruzek, D. Walicka i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Jane Wall-Budden (Byfleet, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 lipca 2017 r. (sprawa R 208/2016-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Mamas and Papas a Jane Wall-Budden.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Mamas and Papas Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 402 z 27.11.2017.