Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.58/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2018 r. - ZU / Komisja
(Sprawa T-671/18)

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/70)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZU (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz) Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji kierownika działu ds. Zarządzania i mobilności w dyrekcji HR.B Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich (DG HR) Komisji, przyjętej w dniu 12 października 2018 r., na mocy której strona skarżąca została przeniesiona z powrotem do DG OLAF;
- stwierdzenie nieważności decyzji kierownika wydziału Account Management Centre 4 w Dyrekcji HR.AMC DG HR Komisji, przyjętej w dniu 29 października 2018 r., tymczasowo ustalającej datę podjęcia przez niego obowiązków na dzień 1 grudnia 2018 r.;
- w razie potrzeby stwierdzenie nieważności, wraz z wyżej wymienionymi, decyzji organu powołującego, która jeszcze nie została wydana, odrzucającej zażalenie strony skarżącej;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczący niewystarczającej przejrzystości procedury przeniesienia, naruszenia art. 25 regulaminu pracowniczego i braku uzasadnienia, naruszenia prawa strony skarżącej do obrony przed wymuszonym przeniesieniem oraz naruszenia art. 41 Karty praw podstawowych UE i prawa do bycia wysłuchanym.
2. Zarzut drugi dotyczący oczywistego błędu w ocenie interesu służby i naruszenia zasady dobrej administracji.
3. Zarzut trzeci dotyczący pominięcia kluczowych okoliczności przeciwko natychmiastowemu przeniesieniu strony skarżącej do OLAF, naruszenia zasady dobrej administracji i lekceważenia ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia zgodnie z art. 22a regulaminu pracowniczego.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia obowiązku staranności.
5. Zarzut piąty dotyczący nadużycia władzy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.