Dz.U.UE.C.2019.54.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 28 listopada 2018 r. - ZU / Komisja
(Sprawa T-671/18 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Służba publiczna - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru

Język postępowania: angielski

(2019/C 54/35)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZU (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i R. Striani, pelnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 TFUE i 279 TFUE o zawieszenie wykonania decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (DG HR) Komisji z dnia 12 października 2018 r. (Ares(2018)5241886 - 12/10/2018) dotyczącej przeniesienia z urzędu wnioskodawcy i decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (DG HR) Komisji z dnia 29 października 2018 r. (Ares(2018)5529220 - 29/10/2018) w przedmiocie powrotu do siedziby.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.