Sprawa T-67/13: Novartis Europharm v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.363.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 września 2015 r. - Novartis Europharm/Komisja
(Sprawa T-67/13) 1

[Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu generycznego produktu leczniczego Zoledronic acid Hospira - zoledronic acid - Okres ochrony prawnej danych referencyjnych produktów leczniczych Zometa i Aclasta, zawierających substancje czynną kwas zoledronowy - Dyrektywa 2001/83/WE - Rozporządzenie (EWG) nr 2309/93 i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 - Ogólne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu - Okres ochrony prawnej danych]

Język postępowania: angielski

(2015/C 363/37)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: C. Schoonderbeek, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Mifsud-Bonnici i M. Šimerdová, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Hospira UK Ltd (Royal Leamington Spa, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: początkowo N. Stoate i H. Austin, solicitors, J. Stratford, QC, a następnie M. Stoate i E. Vickers, solicitors, oraz J. Stratford)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2012) 8605 wersja ostateczna z dnia 19 listopada 2012 r. przyznającej pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dla produktu leczniczego stosowanego u ludzi Zoledronic acid Hospira - zoledronic acid.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Novartis Europharm Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską i Hospira UK Ltd.
1 Dz.U. C 101 z 6.4.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.