Dz.U.UE.C.2019.25.50/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2018 r. - Neoperl / EUIPO (Przedstawienie czterech wypełnień na regularnym przedstawieniu pustych otworków)
(Sprawa T-669/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 25/64)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Neoperl AG (Reinach, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat H. Börjes-Pestalozza)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Pozycyjny unijny znak towarowy (Przedstawienie czterech wypełnień na regularnym przedstawieniu pustych otworków) - zgłoszenie nr 16 259 665

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 września 2018 r. w sprawie R 2059/2017-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.