Sprawa T-668/19: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. - Ardagh Metal Beverage Holdings v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.329.20/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. - Ardagh Metal Beverage Holdings / EUIPO (Kombinacja dźwięków towarzyszących otwieraniu puszki napoju gazowanego)
(Sprawa T-668/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez kombinację dźwięków towarzyszących otwieraniu puszki napoju gazowanego - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 329/25)

(Dz.U.UE C z dnia 16 sierpnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG (Bonn, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Abrar)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Fischer, D. Hanf i D. Walicka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 lipca 2019 r. (sprawa R 530/2019-2) dotyczącą rejestracji kombinacji dźwięków powstających przy otwieraniu puszki napoju gazowanego jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty poniesione w postępowaniu przed Sądem.

3) Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty poniesione w postępowaniu przed Sądem oraz niezbędne koszty poniesione w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą EUIPO.

1 Dz.U. C 399 z 25.11.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.