Dz.U.UE.C.2019.16.57

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2018 r. - Soundio / EUIPO - E-Plus Mobilfunk (Vibble)
(Sprawa T-665/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 16/68)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Soundio A/S (Drammen, Norwegia) (przedstawiciele: adwokaci N. Köster i J. Albers)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: E-Plus Mobilfunk GmbH (Düsseldorf, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską znaku towarowego Vibble - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 290 194

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 września 2018 r. w sprawie R 721/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.